Nowoczesna architektura
Spichrze
Gotyk ponad głową
Skarby kultury
Gotyk monumentalny
Dotknij historii

UNESCO: Dziedzictwo Torunia

6. grudnia 1997 roku na specjalnej sesji UNESCO w Neapolu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO został wpisany obszar historycznego centrum Torunia - średniowieczny zespół miejski, składający się z trzech jednostek:
Starego Miasta >>>
Nowego Miasta >>>
Zamku Krzyżackiego >>>
 
Obszar ten jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – od średniowiecza po czasy współczesne.
Wyjątkowość podkreśla fakt, że w skład tego obszaru wchodzą dwa niegdyś odrębne miasta, rozdzielone obecnie ulicą Podmurną, w centrach których położone są dwa rynki: StaromiejskiNowomiejski. Oba miasta od strony Wisły oddzielał też teren zamku krzyżackiego, a szerokie prostopadłe do Wisły ulice Starego Miasta Torunia to charakterystyczna cecha nadrzecznych miast portowych. Takie też było Stare Miasto, a dzięki kontaktom handlowym i kulturalnym w ramach Hanzy stało się jednym z niewielu największych i najbogatszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów okresu przedrozbiorowego oraz ukształtowało swoje dziedzictwo, będące częścią kręgu kulturowego miast pobrzeża Morza Północnego i Bałtyku w okresie średniowiecza i nowożytności.
Obszar UNESCO to także miejsce, w którym koncentruje się codzienne życie współczesnego Torunia, nie brakuje też dobrych restauracji, kawiarni, klubów mniej lub bardziej studenckich.
 
 
 
 
Prestiżowa Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO jest spisem unikatowych, bezcennych dla ludzkości obiektów świata, świadczących o cywilizacyjnym dorobku człowieka, jak i będących naturalnym, zachowanym wytworem sił przyrody, podlegających szczególnej ochronie.
Lista została ustanowiona Konwencją dotyczącą ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, przyjętą w Paryżu w 1972 roku. Do dziś została ratyfikowana przez 177 państwa świata.

 

 

Pierwszego spisu obiektów światowego dziedzictwa dokonano w 1978 roku. Ta pierwsza Lista zawierała wówczas 12 obiektów, do których należała m.in. dzielnica staromiejska w Krakowie oraz kopalnia soli w Wieliczce. Lista jest cały czas rozszerzana o nowe miejsca, których jest już 936 (2011 r.).
Lista tworzona jest przez ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury. Ta wyspecjalizowana struktura ONZ prowadzi wszechstronną działalność w celu wspierania i rozwoju oświaty, nauki i kultury na świecie.

Konwencja paryska z 1972 roku wyznaczyła kryteria, na podstawie których możliwe jest określenie uniwersalnych wartości proponowanych zabytków, a w konsekwencji ich zaliczenie do Światowego Dziedzictwa. Wobec obiektów kulturowych stosuje się sześć kryteriów.
W przypadku Torunia i Warszawy najważniejszymi kryteriami były:
- obiekty wpłynęły na dalszy rozwój architektury,
- obiekty stanowią wybitne dzieło ilustrujące okres historyczny.
W przypadku Krakowa, kopalni soli w Wieliczce i Zamościa najważniejszym kryterium było:
- obiekty stanowią wybitne dzieło ilustrujące okres historyczny.
W przypadku Malborka najważniejszymi kryteriami były:
- obiekt wpłynął na dalszy rozwój architektury,
- obiekt jest unikatowym świadectwem kultury,
- obiekt stanowi wybitne dzieło ilustrujące okres historyczny.

Dlaczego Toruń wpisano na Listę UNESCO?

Toruń jako dobro kultury odpowiada w pełni definicji sformułowanej w artykule I Konwencji:
► toruński średniowieczny zespół miejski łączy w sobie cechy nadrzecznego miasta portowego (o toruńskim porcie wiślanym tutaj), miasta podwójnego (Stare MiastoNowe Miasto) z cechami miasta sprzężonego z zamkiem. Zachowany w stanie zbliżonym do pierwotnego unikatowy układ przestrzenny to cenne źródło materialne do dziejów rozwoju miast w średniowiecznej Europie,
► w Toruniu, niezależnie od wysokiego stopnia samodzielności, widoczne są wpływy przodujących ośrodków średniowiecznej sztuki europejskiej z Brugią, Gandawą i Lubeką na czele. Fakt ten uznaje się za świadectwo istnienia europejskiej wspólnoty miast hanzeatyckich,
► w Toruniu powstało i przetrwało do dziś wiele średniowiecznych budowli. Wszystkie reprezentują najlepsze osiągnięcia gotyckiej architektury ceglanej w Europie (o architekturze Torunia tutaj),
► zachowane w Toruniu średniowieczne domy mieszkalne stanowią największy i najlepiej zachowany zespół gotyckiej architektury mieszkalnej w Europie północnej (więcej tutaj),
Ratusz Staromiejski łączy w sobie nigdzie indziej nie spotykane funkcje sądowe, administracyjne i handlowe,
► Toruń był w średniowieczu związany z wieloma wydarzeniami o ogromnej wadze i znaczeniu historycznym (patrz: Historia Torunia). Odegrał ważną rolę w chrystianizacji i kolonizacji Prus, był głównym pośrednikiem w hanzeatyckim handlu z Europą wschodnią, był też w tej części Europy najważniejszym ośrodkiem kształtowania się poczucia tożsamości stanowej mieszczaństwa oraz miejscem podpisania Traktatu Toruńskiego w 1466 roku (patrz: drugi pokój toruński).

Komitet przyznający Toruniowi certyfikat wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO podjął swoją decyzję m.in. na podstawie naukowego opracowania, którego koncepcję i redakcję przygotował w 1996 roku prof. Marian Arszyński, kierownictwo i organizację nad całością prac sprawował prof. Jan Tajchman, a konsultacji w zakresie problematyki konserwatorskiej udzielił ówczesny Miejski Konserwator Zabytków, Zbigniew Nawrocki.
Opinie o materiale oraz uwagi o stanie miasta przedstawiono w raporcie Jonasa Glemzy, profesora wileńskiego i eksperta Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków. Raport podkreślał oryginalne, średniowieczne rozplanowanie urbanistyczne zespołu staromiejskiego, oryginalne, wartościowe zabytki gotyckie, renesansowe i barokowe, średniowieczny system obronny, członkostwo w związku Hanzy oraz miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika.

 

 

Tymczasem historia działań zmierzających do wpisania miasta na tę prestiżową listę sięga 1986 roku. Wtedy to mocą uchwały Miejskiej Rady Narodowej powstał Obywatelski Komitet Odnowy Zabytków Torunia, a przy okazji jego powołania złożono wniosek o wszczęcie postępowania, które doprowadziłoby do wpisu Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Celem Komitetu był też lobbing interesów Torunia we władzach centralnych (m.in. włączono Toruń do listy 8 miast, które w pierwszej kolejności miały dostać materiały centralnie dotowane na rewaloryzację zabytków). Komitet nawiązał też kontakt z władzami Krakowa, by skorzystać z tamtejszych rozwiązań i wzorców. Jednak na X Zjeździe PZPR w 1986 roku nie udało się zatwierdzić artykułu o ogólnonarodowej konieczności ratowania zabytków toruńskich; w konsekwencji programem takim objęto jedynie zabytki Krakowa.
W wyniku działalności Obywatelskiego Komitetu Odnowy Zabytków Torunia zdołano zrealizować kilka prac konserwacji zabytków.
W 1989 roku Komitet został zlikwidowany, a powstała działająca do dziś Fundacja Odnowy Zabytków Torunia.

 

Pomnik Historii

Średniowieczna część Torunia (średniowieczny zespół miejski) została również uznana za Pomnik Historii w 1994 r. jako jeden z najwartościowszych w Polsce kompleksów architektoniczno-urbanistycznych i jako jedno z pierwszych miast na Pomorzu.
Toruń założony został w 1231 r. przez zakon krzyżacki jako punkt wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenia państwa krzyżackiego. Położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych między zachodnią i wschodnią Europą, szybko rozwinął się pod względem gospodarczym, odgrywając ważną rolę w związku hanzeatyckim.
Wyjątkowo dobrze zachowana osnowa lokacyjna obu miast toruńskich: Starego Miasta i Nowego Miasta, z regularnym, szachownicowym rozplanowaniem ulic, jest doskonałym przykładem urbanistyki średniowiecznej właściwej dla miast zakładanych na prawie chełmińskim. Utrzymany bez zmian pierwotny podział na kwartały i bloki zabudowy w połączeniu z monumentalnymi bryłami gotyckich kościołów, okazałym ratuszem staromiejskim, ceglanymi spichrzami, basztami, bramami oraz licznymi kamienicami mieszczańskimi, z często oryginalnymi średniowiecznymi i nowożytnymi stropami belkowymi we wnętrzach zdobionymi polichromią, czynią z historycznego centrum Torunia jeden z najbardziej autentycznych i integralnych zespołów architektoniczno-urbanistycznych o średniowiecznym rodowodzie i o wyjątkowych walorach artystycznych.
Toruń jest jednym z najstarszych miast Polski o dużym historycznym znaczeniu, miastem niegdyś krzyżackim, hanzeatyckim i królewskim. Silna gospodarcza pozycja Torunia w hanzeatyckiej średniowiecznej Europie wpłynęła później na jego unikatowość, przejawiającą się w gwarantowanych przez króla wolnościach obywatelskich, uprawnieniach polityczno-ustrojowych i nieczęstej tolerancji wyznaniowej, a także ogólnej zamożności mieszkańców (więcej o tym: Respublica Thorunensis).
Wartość kulturowa miejsca w wymiarze niematerialnym zasadza się na jego związkach z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika.

  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.