Toruń nad Wisłą

w przygotowaniu

 

Miedzioryt Christiana Daniela Pietescha, 1684 r. z widocznym nabrzeżem i zabudowaniami portowymi
 

Położenie Torunia nad Wisłą okazało się dla tego miasta niezwykle korzystne. To Wisła jako droga wodna łącząca Toruń z Królestwem Polskim z jednej oraz z Europą północną i zachodnią przez Bałtyk z drugiej strony stanowiła od początku źródło fenomenalnego rozwoju i dobrobytu Torunia. Toruń, niegdyś funkcjonujący przez siedem stuleci jako wielki port wodny, był spośród wszystkich polskich miast nadrzecznych najbardziej i najdłużej związany z żeglugą śródlądową. Był miastem, którego kupcy swoimi statkami stąd wyprawiali się na szerokie wody Bałtyku i Morza Północnego; był miastem, do którego docierały towary zamorskie, a dziś nie czerpie żadnych korzyści ze swojej nadwiślańskiej lokalizacji.

Obecnie Toruń jest jedynym przypadkiem miasta, które dawniej było największym portem śródlądowym ziem polskich, a teraz pozbawione jest portu rzecznego.

 

Przez wiele ostatnich-powojennych dziesięcioleci działalność żeglugi śródlądowej w Polsce została przez władze zarzucona i zaniedbana. Transport rzeczny towarowo-handlowy praktycznie zanikł, co doprowadziło do zmiany przeznaczenia lub likwidacji wielu nadrzecznych portów.
W Toruniu jest to szczególnie jaskrawo widoczne: miasto, dla którego zawsze w historii port i handel drogą wodną miały znaczenie wręcz podstawowe, i które od zawsze było jednym z największych nadrzecznych hanzeatyckich ośrodków portowych, do którego docierały w średniowieczu nawet statki morskie, którego rzesze kupców prowadzili bezpośredni handel drogą morską, i które to cały swój dobrobyt i dzisiejsze niezwykle cenne dziedzictwo zbudowało dzięki korzyściom nadwiślańskiego położenia, zostało decyzjami państwowymi pozbawione portu towarowego (wyposażonego też w bocznicę kolejową usprawniającą przywóz i wywóz ładunków) po ponad siedmiu stuleciach - w latach 60. XX w. (zobacz: Likwidacja portu - degradacja Torunia).
Kolejny z toruńskich portów - Port Drzewny z 1909 r., posiadający basen portowy o długości prawie 2 km, najdłuższy w kraju, wyłączono z wykorzystywania jako bazę żeglugi w 1962 r. i służy obecnie jako akwen rekreacyjno-turystyczny. Jedynie trzeci z portów toruńskich - Port Zimowy - funkcjonuje nadal zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, służąc jako miejsce postoju holowników i barek, odbywają się tu też przeglądy i remonty pływających po rzece statków.
Jednak obecnie nie ma w Toruniu portu handlowego, i - co gorsza - najnowsze plany wojewódzkie i rządowe nie zakładają odtworzenia takiego, skazując Toruń na brak perspektyw powrotu do korzeni i odbudowy swojej przedrozbiorowej rangi jako Królowa Wisły.
 
 
Jeżeli Gdańsk był wrotami Polski ku morzu, to klucz od tych wrót leżał w Toruniu.
Żył Toruń ideją morską Polski, był kluczem Wisły. Dopokąd myśl o Dominium Maris żywie w Polsce, dopotąd Toruń jest pewien najpomyślniejszego rozkwitu. Bo klucz Wisły i morza jest w Toruniu.
 
-  pisał w 1928 r. Jan Grabowski (1882-1950). 
Dziś jednak słowa jego są już niestety nieaktualne. Nie tylko z przyczyny całkowitego zaniechania żeglugi i handlu wiślanego w okresie PRL, ale przede wszystkim wobec realizujących się od 2017 r. planów odtworzenia tej żeglugi z całkowitym pominięciem Torunia. W ten sposób, przy biernej postawie władz i prezydenta Torunia, toruński Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz rząd polski programując odbudowę żeglowności i transportu wiślanego skazują na degradację Toruń, wcale nie bacząc na jego tradycje i przeszłość oraz na współczesne możliwości; degradują ten Toruń, który powstał dzięki Wiśle i który - przede wszystkim - był przez stulecia największym portem wiślanym (np. w 1935 r. przeładunek w porcie toruńskim stanowił aż 80% ogólnego tonażu przewozów środlądowych Polski), zwanym Królową Wisły (zresztą Toruń w ogóle był zawsze przed rozbiorami  jednym z największych miast Europy środkowej i Polski). Pozbawiają go teraz jakiegokolwiek portu rzecznego planując jednocześnie budowę ogromnego węzła multimodalnego (łączącego transport kołowy, rzeczny i kolejowy) w niedalekiej BydgoszczyNajpomyślniejszego rozkwitu Torunia już nie będzie, bo klucz Wisły i morza odebrano Toruniowi i przekazano najbliższemu konkurentowi - Bydgoszczy.
 
 

 
Od początku swojego istnienia Toruń, leżąc nad Wisłą związany był z wodą. Wręcz jego niesłychanie dynamiczny rozwój i dobrobyt uzależniony był od wody - od kontaktów gospodarczych i kulturalnych, które możliwe były dzięki wodzie - Wiśle i Morzu Bałtyckiemu. To właśnie tymi drogami wodnymi torunianie żeglowali swoimi statkami i w ramach potężnego związku hanzeatyckiego prowadzili ożywione bezpośrednie kontakty z miastami północnej Europy, od Londynu przez Flandrię, Skandynawię i północne Niemcy.
To właśnie przynależność Torunia do związku hanzeatyckiego już przed 1280 r. zdeterminowała rangę Torunia jako wielkiego ośrodka międzynarodowej wymiany handlowej, zwłaszcza w XIII, XIV i XV w. (zobacz: Toruń - Hanzeatyckie emporium). W tych stuleciach głównymi pośrednikami w stale rosnącej wymianie towarowej ziem polskich z zachodem Europy był Toruń, Kraków i od XIV w. Gdańsk.
Nad Wisłą w Toruniu znajdował się ruchliwy port, który miał szczególnie duże znaczenie do czasu, aż w końcu XIV w. roli największego pośrednika handlowego Polski z Europą zachodnią nie przejął Gdańsk. Nadal jednak Toruń żył z wymiany handlowej dokonywanej drogą Wisły - w czasach nowożytnych, zwłaszcza w "złotym wieku" XVII w. w strukturze spławianych towarów największy udział miało zboże i sól. Toruń wtedy był jednym z największych w Polsce, a na północny największym, dostawcą zboża do Gdańska.
Od średniowiecza w dół rzeki spławiano nie tylko zboże, ale i inne towary: ołów z okolic Olkusza, miedź z Górnych Węgier, drewno, smołę, miód, wosk, potaż, futra; w każdym z tych towarów ogromny udział mieli kupcy toruńscy (jednym z podstawowych towarów eksportowych, który stał się źródłem bogactwa i znaczenia kupców toruńskich i krakowskich była miedź węgierska; zobacz: "Miedziowiec" toruński). W górę rzeki transportowano bardzo często śledzie, korzenie, drogie wyroby rzemieślnicze, sukno flandryjskie i angielskie zakupywane następnie przez szlachtę w Gdańsku i w Toruniu.
 
To właśnie nadwiślańskie położenie Torunia gwarantowało sukces tego miasta, które już w XIV w. licząc ok. 20 tys. mieszkańców należało do wąskiego grona największych i najbogatszych miast w Europie środkowej i następnie utrzymało rangę miasta potężnego aż do rozbiorów i końca państwa polsko-litewskiego (zobacz: Królowa Wisły - Toruń w czasach świetności).
Hanzeatyccy kupcy toruńscy - wielcy hurtownicy - prowadząc wymianę handlową wieloma towarami obracali astronomicznymi sumami, np. w przededniu wielkiej wojny polsko-krzyżackiej (1409-1411) zakończonej pierwszym pokojem toruńskim dokonywali transakcji handlowych na łączną kwotę 114 746 grzywien rocznie, podczas gdy roczny dochów Królestwa Polskiego wynosił wtedy ok. 70 000  grzywien.
Dzięki tym sumom powstawały dzieła sztuki i architektury dziś stanowiące o wyjątkowości zabytów toruńskich i Torunia w ogóle.
Również dzięki tym sumom był Toruń w stanie unieść ciężar wypowiedzenia posłuszeństwa Krzyżakom, zwrócenia się pod berło króla polskiego i następnie finansować jego 13 lat trwającą wojnę z Krzyżakami, której rezultatem było odzyskanie przez Polskę Pomorza Nadwiślańskiego i dostępu do morza (zobacz: Toruń buntuje się przeciwko Krzyżakom).

Dziś po dawnym ruchliwym i gwarnym porcie toruńskim niestety nie ma już śladu. W jego miejscu w latach 70. XX w. powstały bulwary nadwiślańskie - jedno z najbardziej ulubionych miejsc spacerów i rekreacji torunian i turystów, ciągnące się na długości 2 km wzdłuż historycznego centrum Torunia. Również dziś nie ma śladu po dawniej ożywionym ruchu na Wiśle. Nadal można wprawdzie dopłynąć do Torunia międzynarodowymi drogami wodnymi (nr E40 łączącą Bałtyk (Gdańsk) z Morzem Czarnym oraz nr E70 z Rotterdamu, Dortmundu i Berlina z jednej strony i z Kłajpedy z drugiej), to jednak nie mają ona dużego znaczenia gospodarczego i transportowego. Toruń posiada cztery porty rzeczne i odpowiednią infrastrukturę dla żeglugi turystycznej, jednak trudno zrozumieć dlaczego niegdyś jedno z największych portowych miast nadwiślańskich obecnie nie pełni żadnej roli portu handlowego.
 

Ulice miasta portowego

 
Czy wiesz, że położenie i rozplanowanie Starego Miasta założonego w XIII w. było całkowicie podporządkowane idei lądowego i rzecznego transportu? Na całej długości Wisły tylko jedno jedyne miasto ma plan związany integralnie z linią brzegu i jego funkcją lądowo-wodnego transportu, "miasto jak z rąbka wywinął osobne, na wszem ozdobne" - pisał o Toruniu urbanista inż. Ignacy Tłoczek w 1971 r.
 
Dzięki temu, że Toruń założono jako nadwiślańskie miasto portowe, ma on do dziś charakterystyczny dla miast portowych układ ulic. Związki toruńskiego handlu od samego początku oparte na Wiśle i Bałtyku spowodowały, że ulice biegnące prostopadle do nadwiślańskiego nabrzeża portowego są szersze (ok. 16-19 m) i przez to hierarchicznie ważniejsze; liczne ulice biegnące prostopadle do rzeki to cechy średniowiecznego miasta portowego. W Toruniu warunki te spełniają ulice: Ducha św., Żeglarska, Łazienna, Mostowa. Wszystkie one ma formę szerokich jak na XIII-wieczne miasto arterii, wszystkie one prowadzą na dawne nadwiślańskie nabrzeże portowe, wszystkie otwierają się do niego gotyckimi bramami (z wyjątkiem Łaziennej rozebranej w 1. poł. XIX w.).
W tej południowej-nadwiślańskiej części Starego Miasta powstały liczne spichrze i magazyny na różne towary, będące przedniotem wymiany handlowej-portowej. 
Znaczna szerokość toruńskich ulic jest nie często spotykana w miastach średniowiecznych, co stanowi kolejny element wyjątkowości.
 
 

Miejsca nad Wisłą

Miejsca związane

Miejsca nieistniejące

Toruń flisacki

  • drukuj
  • poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków:
   
Kontakt
 
tel. 56 621 02 32
biuro@toruntour.pl
   
Właścicielem i operatorem Toruńskiego Portalu Turystycznego funkcjonującego pod domeną toruntour.pl jest Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Bankowa 14/16/16 (mapa), tel. 66 00 61 352, NIP: 8791221083.
Materiały zawarte w Toruńskim Portalu Turystycznym www.toruntour.pl należą do właściciela serwisu i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie w całości lub we fragmentach zawartych informacji bez zgody Wydawcy Serwisu jest zabronione.
 
Osoby i instytucje chętne do współpracy prosimy o kontakt.